41. ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง”

ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) ในแหล่งทำการประมง ดำเนินการโดยเรือสำรวจของกรมประมง และใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร ทำการลากอวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากสถานีสำรวจทั้งสิ้น 85 สถานี พบว่าใน พ.ศ. 2561 ฝั่งอ่าวไทย มีค่า CPUE เท่ากับ 11.73 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.64 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 11.00 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน มีค่า CPUE เท่ากับ 40.94 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.13 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 32.71 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ทั้งนี้ เมื่อนำค่า CPUE แต่ละฝั่งมาถ่วงน้ำหนักตามพื้นที่ พบว่า น่านน้ำไทย มีค่า CPUE เท่ากับ 21.67 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.89 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 18.38 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ:    พ.ศ. 2552-2559 สำรวจโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง 2.5 เซนติเมตร
                   พ.ศ. 2560 และ 2561 สำรวจโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร

ที่มา:    พ.ศ. 2552-2559 กรมประมง (2562)
            พ.ศ. 2560-2561 กรมประมง (2562)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562